Shine Flea Market ตอน “Good Taste”

Shine Flea Market ตอน “Good Taste”

ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561
ณ ตึกคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
 เชิญทุกท่านลิ้มลอง อาหารอร่อยนานาชนิด จากร้านค้ามากมาย ตั้งแต่วันที่ 8-12 ม.ค. 2561 บริเวณ จุด DROP OFF ตึกคิวเฮ้าส์ ลุมพินี